q5ca's world

H0m3

SVATTT2019 Kể chuyện đi thi và writeup hackemall
SVATTT2019 Kể chuyện đi thi và writeup hackemall

SVATTT2019 Kể chuyện đi thi và writeup hackemall... #SVATTT2019final #hackemall

Categories: CTF
01 Dec 2019 Đọc tiếp >>
Lỗi Autobinding trong ASP.NET MVC
Lỗi Autobinding trong ASP.NET MVC

Một lỗi gần đây tôi có tìm hiểu... #autobinding #aspnet #mvc

Categories: Vulnerabilites
31 May 2019 Đọc tiếp >>
Writeup Elements - re - 0ctf 2019 quals
Writeup Elements - re - 0ctf 2019 quals

A flag checker. We have to solve system of equations to find the flag... #re #0ctf #double #systemofequations

Categories: CTF
29 Mar 2019 Đọc tiếp >>
Phần 2: PHÂN TÍCH LỖ HỔNG RCE CỦA MOODLE (CVE-2018-1133)
Phần 2: PHÂN TÍCH LỖ HỔNG RCE CỦA MOODLE (CVE-2018-1133)

An issue was discovered in Moodle 3.x. A Teacher creating a Calculated question can intentionally cause remote code execution on the server, aka eval injection.... #Moodle #CVE-2018-1133 #RCE

Categories: CVE
12 Dec 2018 Đọc tiếp >>
Nghiệm lại cách biểu diễn số thực trong máy tính
Nghiệm lại cách biểu diễn số thực trong máy tính

Cơ bản thì IEEE 754/85 là cách chuyển số thực dấu thành dãy các bit 0 1 để lưu trong bộ nhớ máy tính... #float #IEEE 754/85 #gdb

Categories: realworld
08 Dec 2018 Đọc tiếp >>